top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2020-12-26

בסיס עובדתי לקוי שהוצג לפני חברי הממשלה

מחצ במכתב אל ממשלת וכנסת ישראל, חברי ועדת חוקה, חוק ומשפט, מנכ"ל משרד הבריאות, פרויקטור הקורונה, וראש שירותי בריאות הציבור המצביע על הטעיות עובדתיות ולוגיות במסמך ההצעה לסגר השלישי.

"לסגר מחירים כבדים ביותר. בניסיון להציל אזרחים ממחלת הקורונה, שימוש בסגר מוביל לפגיעה קשה ותמותה של אזרחים אחרים. מדינות רבות בעולם כבר חישבו ומצאו כי מחיר הסגר עולה באופן משמעותי על מחיר התמותה מקורונה, במונחי אובדן שנות האדם."

bottom of page