top of page

תרומות

כל סיוע שלכם מאפשר לנו להמשיך במאבק – המשך ההליכים המשפטיים, קידום פעילות ציבורית, חומרי הסברה אל מול מקבלי ההחלטות ועוד.

התרומות יוקדשו במלואן אך ורק למטרות אלו. כל חברי ופעילי המועצה הם מתנדבים ואינם מקבלים שכר.

bottom of page