top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-05-05

בקשה להתעמקות בנתוני התחלואה לפני קבלת החלטה על חיסון ילדים ומתבגרים

מכתב מאת מחצ לראשי המפלגות הקורא להמנע מהרחבת מבצע החיסונים לילדים ומתבגרים.

"הנתונים והמחקר מראים בבירור שהסיכון לילדים ממחלת הקורונה נמוך ממחלות חורף שגרתיות , וכי הם גורם שולי בהפצת המגפה, במיוחד בעת זו אשר בה רובה המכריע של האוכלוסייה המבוגרת מחוסנת. במקביל, קיים ידע מועט על בטיחות החיסון בילדים, לאור העבודה שהחיסון אינו מאושר FDA אלא קיבל היתר לשימוש חירום בלבד. מעבר לכך, חשש בטיחותי אמיתי עולה מ דו"ח הועדה שמינה משרד הבריאות, המציג קשר בין החיסון לבין אירועי מיוקרדיטיס (דלקת שריר הלב). העובדה ש -90% מהמקרים אירעו לאחר החיסון השני הופכת את ההנחה כי מדובר בקשר אקראי לבלתי הגיונית . חמור מכך, ע ל פי הדו"ח שכיחות התופעה גדולה משמעותית בצעירים. לאור זאת, עמדתנו המקצועית היא כי אין לאשר את הרחבת השימוש בחיסון לאוכלוסיית הילדים מתחת לגיל 16, לפחות עד אש ר ייאסף מידע מבוסס ותתבהר מידת בטיחות החיסון לילדים , כולל בטווח הארוך."

bottom of page