top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-08-23

דו"ח תופעות לוואי מחיסוני הקורונה, משרד הבריאות

הדו"ח שפרסם משרד הבריאות בו הוא מציג את ממצאי המחקר של פרופ' ברקוביץ' על תופעות לוואי לאחר חיסון הקורונה של פייזר. בדו"ח אין כל אזכור לממצאים החמורים עליהם הצביעו החוקרים בפגישתם עם נציגי משרד הבריאות - תופעות לוואי חמורות, ממושכות, שלא מופיעות באלון לצרכן של החיסון, עם עדות חזקה לקשר סיבתי לחיסון כתוצאה מאפקט ה-"ריצ'לנג'" (חזרה או החמרה של התופעה לאחר מנות נוספות של החיסון). כמו כן, לאורך כל הדו"ח מוצגים חישובי שכיחויות של התופעות שהתגלו במחקר, ומראים כביכול כי מדובר בתופעות נדירות. ערכי השכיחויות מחושבים ע"י חלוקת מספר הדיווחים של כל תופעה במספר מנות החיסון שניתנו בישראל בסך הכל. חישובים אלו יוצאים מתוך נקודת הנחה שמספר התופעות המדווחות במחקר מהווה שיערוך למספר המקרים שקרו במציאות, למרות שמדובר רק במקרים שדווחו בחצי הראשון של 2022, ובעיקר מקופת חולים מאוחדת.

bottom of page