top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-07-18

העדר ראיות ומחקר המצדיקים מתן חיסון שלישי

מכתב מטעם מחצ לראש הממשלה, שר הבריאות, ומנכ"ל משרד הבריאות, היוצא נגד מתן מנה שלישית (בוסטר) של חיסון הקורונה של פייזר שלא במסגרת מחקרית.

bottom of page