top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-04-28

הפסקת הכרזת מצב החרום בישראל – לנוכח העדר מצב חרום

פניה של מחצ לחברי הכנסת בקריאה לביטול מצב החירום.

bottom of page