top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-10-10

התו הירוק וחיסון “הבוסטר” – ניתוח אמפירי ריאלי של נתוני נמל התעופה

מאמר מאת עוז קורן, שושי אלטוביה, ורצף לוי, המנתח את נתוני התחלואה של הנוחתים בנתב"ג. המאמר מראה כי על בסיס נתונים אובייקטיביים אלו, אפקט מנת הבוסטר קטן משמעותית מהאפקט שמיוחס לו על ידי משרד הבריאות. ימים ספורים לאחר פרסום המאמר משרד הבריאות תיקן רטרואקטיבית את נתוני התחלואה מנתב"ג בלוח הבקרה שלו, ולאחר מכן הוריד אותם כליל.

bottom of page