top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-02-21

התו הירוק – ניתוח נחיצות אפידמיולוגית

מכתב ממחצ לועדת חוקה חוק ומשפט על חוסר הצורך בתו הירוק מבחינה אפידמיולוגית.

"במכתב זה הסברנו בראשי פרקים כי אין ל"תו הירוק" ערך אפידמיולוגי. בשקלול הנזקים האתיים והחברתיים , נראה כי אין כל סיבה ליישמו או להפעילו."

bottom of page