top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-08-01

חוות דעת לעתירה נגד התו הירוק, אוגוסט 2021

חוות דעת בנוגע להיעדר בסיס מדעי ו/או הצדקה אפידימיולוגית-רפואית להחלה של התו הירוק.

bottom of page