top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-01-19

לחץ וכפייה עקיפה של חיסונים בצה"ל

אנו פונים ומבקשים את התערבותכם הדחופה סביב הדיווחים החוזרים בתקשורת ובמדיה החברתית, כמו גם פניות של הורים, הכוללים פרסומים רשמיים של יחידות שונות, המראים באופן מפורש כי בצבא הנוהגה מערכת לחצים (בין אם בהטלת סנקציות, מתן הטבות או לחץ חברתי) על חיילים החוששים להתחסן. זאת, בניגוד גמור להצהרות חוזרות של בכירים בצבא והודעתו של דובר צה"ל.

כפי שתוכל לראות גם במסמך המצורף (מגלן, בא"ח צנחנים), בעוד באופן הרשמי בחר הצבא בגישה של עידוד לחיסון, ככל שהדבר מחלחל ליחידות השטח, מתורגם הדבר לפגיעה חמורה ביותר בעקרונות האתיקה הרפואית של אוטונומיה וסודיות. בהתייחס למסמכים אלו, אין כל הצדקה כי חייל שמסרב להתחסן ידבר עם מפקדו, שאינו סמכות מקצועית או לתת מענה המכבד את עקרונות ה"הסכמה מדעת". זו סיטואציה שנועדה לגרום לחייל להרגיש מחויב ולייצר מצב המדמה פקודה, ואף יוצר פגיעה בוטה בסודיות רפואית. ניתן היה להבין בקשה כי חייל המסרב להתחסן ישוחח עם חובש או רופא, אך בוודאי לא מפקד. בהתייחס להנחיות בא"ח 35, נושא ה"דרכון הירוק" נדחה בתקיפות בעולם כלא-יעיל ולקוי מבחינה מוסרית, אתית וחברתית. במסמך ניתן לראות בבירור הפעלת מתווה "דרכון ירוק", המהווה לחץ פסול העומד בניגוד חמור לחוק זכויות החולה ולזכויות יסוד.

מיותר לציין, שהקורונה מהווה סיכון נמוך ביותר לחיילים. על האלפים הרבים של חיילים מאומתים, מספר זעום היה זקוק לטיפול רפואי, ואף לא אחד נפטר. חשיבותו העיקרית של החיסון היא בהגנה על אוכלוסיות הסיכון, ובמניעת תחלואה קשה. הסיכון לחייל למות מקורונה (ובכלל בקבוצת גיל זו), נמוך מהסיכון כי ייהרג בתאונת אימונים או תאונת דרכים בחופשת סוף-שבוע. בנוסף, חשוב להדגיש שכלל לא ברור עד כמה מפחית החיסון הידבקות והדבקה. כך, שגם מבחינת הצבא עצמו, לא ברור ההיגיון הבריאותי שעומד מאחורי הפעלת לחץ כה כבד.

בחירתו של המטופל הינה אקסיומה אתית. גם כאשר ברור כי נדרש טיפול מציל חיים, נותן החוק למטופל הצלול את החופש לבחור שלא לקבל טיפול חיוני, כגון כימותרפיה.  בין החותמים על מכתב זה נמצאים קרפ"ר לשעבר כמו גם מנסח הקוד האתי של הצבא, ואנו – שמברכים על החיסון ותומכים בהפצתו – אומרים בברור כי על אחת כמה וכמה יש להקפיד על דברים אלה במערכת ההיררכית כמו הצבא בה קל "לגלוש" מהמלצה, ללחץ ולפקודה.

לאור העדויות כי "בשטח" מפקדים פועלים ע"פ אמונתם ותפישת עולמם, אנו מבקשים כי תשקול להעביר לכלל החיילים, המפקדים והיחידות את המסר כי אין לחייב, להורות, להנחות, לתמרץ או לצור חיזוקים שליליים בכדי לעודד חייל להתחסן בחיסון קורונה. מעבר לכך, לתזכר את המפקדים והמרפאות כי יש להקפיד על סודיות רפואית בעניין ההחלטה להתחסן. כל חייל וחיילת צריכים לדעת שיש להם גיבוי ישיר מהרמטכ"ל לבחור את בחירותיהם הרפואיות בכלל, ולגבי החיסון לקורונה בפרט.

bottom of page