top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-03-23

מגן חינוך – נייר עמדה עבור הורים וצוות חינוכי

ניר עמדה של המועצה על תוכנית "מגן חינוך".

"למרות כוונתו החיובית, “מגן חינוך” סובל ממגרעות משמעותיות ונזקיו רבים מתועלתו: זהו כלי בלתי-יעיל כיוון שבתי-הספר אינם מקור משמעותי להתפרצויות, אך חמור מכך – הניסיונות לשלוט בתחלואה באמצעות בתי-הספר משמעה הקרבת רווחתם של הילדים ושימוש בהם כקו-ראשון במאבק בקורונה. נתוני המחקר מראים חד-משמעית: הנזק לילדים מהפגיעה במסגרת הלימודים חמור לאין-שיעור מהנזק האפשרי מקורונה. בתי הספר צריכים להיות האחרונים להיסגר והראשונים להיפתח במלואם, תוך שמירת כללים נדרשים."

bottom of page