top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-09-05

מידע מטעה של הרשות המבצעת לכנסת ישראל

מחצ מתריעים בפני יושב ראש הכנסת וחברי ועדת הבריאות על המצב שבו מידע וחוות דעת שמוצגות לכנסת על ידי משרד הבריאות הינם שגויים ומטעים.

"עמדת משרד הבריאות מתקבלת על פי רוב כדעת מומחים מקצועית שאין בילתה, בשעה שלא
כך הדבר. בנושא הקורונה אין קונצנזוס מדעי ורפואי, ובארץ ובעולם קיימות עמדות שונות בתכלית באשר למדיניות ניהול המשבר."

bottom of page