top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-01-09

מנכ"ל משרד הבריאות משיב על שאלת מחצ לגבי האחוז מתוך מאושפזי הקורונה אשר סיבת האשפוז שלהם היא קורונה.

מענה של מנכ"ל משרד הבריאות נחמן אש לשאלה של מחצ בנושא האחוז מתוח המאושפזים המוגדרים כחולי קורונה, אשר סיבת האשפוז שלהם היא קורונה.

"אכן, כפי שאתם כותבים, מנתונים של מקומות אחרים בעולם, עולה כי שיעור המאושפזים שסיבת אשפוזם היא סיבוך של מחלת הקורונה, מתוך כלל המאושפזים שאותרו חיוביים לקורונה, עומד על כ-%60."

bottom of page