top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-06-02

נייר עמדה – חיסון מחלימים

נייר עמדה של מחצ הסוקר את הספרות המקצועית בנושא ההגנה החיסונית כתוצאה מהחלמה מקורונה, והצורך במתן חיסון למחלימים.

"נראה שההחלטה להמליץ על חיסון מחלימים איננה בעלת ביסוס מדעי ראוי. יתירה מכך, אם בחר משרד הבריאות להמליץ למחלימים להתחסן לאחר החלמתם, למרות העדר בסיס מדעי מספק, המעבר מהמלצה לדרישה תוך איום בשלילת זכויות יסוד (בהתניית התו-הירוק בכך), הינו מעורר תמיהה ותהיה."

bottom of page