top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2022-03-31

נייר עמדה – מסכות

נייר עמדה של מחצ הסוקר את הספרות המקצועית בנושא עטיית מסיכות במרחב הציבורי ככלי לבלימת הדבקה או הידבקות בנגיפים נשימתיים ומחלות דמויות שפעת. המסמך מבקר את חובת עטיית המסכות בשל חוסר ראיות אמינות לתועלת מחד, וראיות לנזק אפשרי כתוצאה מעטיית מסיכות ממושכת מאידך.

bottom of page