top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-08-11

נייר עמדה - המדע והאתיקה לגבי הסיכון מאזרחים לא-מחוסנים

נייר עמדה של מחצ לגבי האספקטים האתיים בתקנות מפלות נגד לא מחוסנים.

"אין כל תימוכין מדעי לטענה כי לא-מחוסנים מסכנים באופן כל-שהוא את בריאות הציבור יותר ממחוסנים, ושאי-התחסנותם הינה גורם המאפשר את המשך המגפה או מאיים בקריסה על מערכת הבריאות."

"זכות החברה להגנה גוברת על זכות הפרט לחרות רק כאשר מדובר בסכנה של ממש ... אין מגבילים חירותו של אדם בשל פוטנציאל סכנה מרוחק."

bottom of page