top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-07-26

נייר עמדה - שכיחות ומשמעות תופעות פוסט-קורונה בילדים

מתוך נייר העמדה:

"ע"פ הידע הקיים כיום ,הסיכון הבריאותי מתסמונות אלו [PIMS ו-Long COVID] קטן מהסיכון לתופעות לוואי חמורות מהחיסון. שתי תסמונות אלה מתוארות גם בילדים שחלו בקורונה בצורה קלה ואף רק נדבקו ללא כל תסמינים. כיוון שעל פי הפרסומים המדעיים לא ברור שהחיסון מונע את עצם ההדבקה (העלולה, כאמור, לגרום לתסמונות אלו), אין כיום כל מידע באשר ליעילות החיסון במניעת שתי התסמונות הנ"ל. לפיכך – אין תוקף להמלצה על חיסון הילדים על מנת למנו ע תסמונות "פוסט קורונה"."

bottom of page