top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-06-27

פניה לממשלה בנושא סיום הכרזת מצב החירום בישראל

מכתב פניה של מחצ לממשלת ישראל הקורא לסיום מיידי של מצב החירום.

"הצורך, אם קיים, לתקן תקונות או חוקים למניעת התפשטות הנגיף, אינו מצדיק כשלעצמו הכרזה על מצב חירום, ויכול להיות מטופל בהליכי חקיקיה ותקנון רגילים, כראוי במשטר דמוקרטי... אנו קוראים לכם לפעול לאלתר למען סיום חוקיותו של מצב החירום, ולהחזיר למערכת השלטונית בישראל את האיזונים והבלמים הדרושים במדינה דמוקרטית.

bottom of page