top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-01-19

קריאה דחופה למניעת הארכת הסגר

פניה מטעם מחצ לממשלה, ועדת חוקה, חוק ומשפט, ראש המל"ל, מנכ"ל משרד הבריאות, וראש פרוייקט מגן ישראל, הקוראת לסיום מדיניות הסגרים.

"זו לא כלכלה מול בריאות, אלא בריאות מול בריאות, חיים מול חיים. הסגר הורג... ישנה התעלמות מוחלטת מהנזקים האדירים שנגרמים לילדי ישראל , מההשפעה הקולוסאלית שעוד תהיה לאובדן שנת הלימודים על חינוך הילדים, בריאותם הגופנית והנפשית ועל כלכלת ישראל, בעיקר לאור נתונים מחקריים רבים המראים כי אין לבתי הספר תפקיד משמעותי בתחלואה... אל תגידו לא ידענו. אל תגידו שהטעו אתכם. אתם בוחרים – שוב ושוב – לקבל עצות אחיתופל, מבלי להסיק את המסקנות הנדרשות."

bottom of page