top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-08-23

תגובה מטעם המשיבים לבג״צ התו הירוק (אוג׳ 2021)

תוגבת המדינה לעתירה לבג"ץ הקוראת לביטול תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילותשל מקום ציבורי או עסקי), התשפ"א - 2021 ושל צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף - 2020.

bottom of page