top of page
רקע לבן מלבנים אלכסוניים.png
2021-02-09

תירגעו. תתעשתו. תשנו!

מכתב נוקב ממחצ לצמרת משרד הבריאות, העוסק בנזק שגרמה מדינות ההתמודדות עם המגיפה.

"אתם בוחרים שוב ושוב בדרך פעולה אחת – הפחדות, איומים ותחזיות אימים שבינם ובין הספרות המקצועית המקובלת אין כל קשר... אתם מתעלמים מההרס שהמדיניות חסרת האחריות, קצרת-הרואי שלכם זורעת, מהפגיעה בבריאות, מתחלואת הנפש, מהאבטלה, מהאלימות, והכי גרוע – מהילדים. אתם חוזרים ומתעלמים מכל המספרים שמראים שאנחנו אכן מאבדים ילדים, אבל לא למחלה."

bottom of page