top of page

פרופ' אתי איינהורן

כלכלת אינפורמציה, חשבונאות

ראש החוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב. מומחית בכלכלת אינפורמציה, מידע בשווקים פיננסיים, חשבונאות פיננסית ודיווח כספי. כהנה כחברה במליאת רשות ניירות ערך וכחברה בוועדות ציבוריות רבות בנושאים של רגולציה כלכלית.

פרופ' אתי איינהורן
bottom of page